Styret i Samlingspartiet

Thomas Bestorp                Leder        

May Britt Lundvold            Styremedlem

Jan Eriksen                           Styremedlem

Paulina Kirani Weridity      Styremedlem

Odd Nikolai Wilmann        Varamedlem

Elisabeth Velle Andersen  Varamedlem

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Facebook Icon