Vi trenger din hjelp til for å få registrert partiet i partiregisteret.

Du vil finne mer informasjon ved å klikke HER

Samlingspartiet

Partiet for alle!

 

Om oss

Samlingspartiet er ikke et nytt navn i norsk politikk. Partiet ble første gang etablert i 1903 for å sikre en fredelig oppløsning av unionen med Sverige slik at landet igjen kunne bli selvstendig. Ved Stortings-valget høsten 1903 fant Høyre og moderate krefter fra Venstre sammen. Christian Michelsen, Wollert Konow og Bjørnstjerne Bjørnson var blant de sentrale personer i og rundt Samlingspartiet.

 

Samlingspartiet er tilhenger av et sterkt demokrati med stor oppslutning fra befolkningen. Landet har i for mange år blitt styrt av en politisk elite, og ikke av et folkestyre. Dette har resultert i en stadig fallende valgoppslutning. Dette gavner ikke landet. Samlingspartiet mener derfor at det skal settes grenser for hvor lenge man kan være folkevalgt i de forskjellige folkevalgte organer. Det skal også settes en grense for størrelsen på folkevalgtes økonomiske godtgjørelse. 

I likhet med alle andre partier er Samlingspartiet fullt opptatt med å ferdigstille et valgprogram for kommende stortingsvalg. Valgprogrammet vil omfatte eldreomsorg, alderspensjon, forsvar, justis, helse, idrett, kultur, miljø, samferdsel, skole, sosialpolitikk, kommunal forvaltning m m. Kort sagt alt man forventer av et parti som har til hensikt å ivareta landets og velgernes interesser. Du vil finne litt som er beskrivende for partiet lenger nede på siden.

Samlingspartiet er et nytt parti, og derfor er partiet avhengig av hjelp fra landets innbyggere for å kunne stille til valg. Dersom du ønsker å hjelpe oss med å få registrert partiet i Partiregisteret og å få registrert valglister finner du mer informasjon på siden "REGISTRERING

 

Program

Generelt har dagens politikere vist en oppsiktsvekkende iver til å fatte beslutninger på sviktende grunnlag. Noe som ofte skyldes manglende kompetanse og manglende evne til å sette seg grundig inn i saker før vedtak blir gjort. Et særdeles godt eksempel på dette er hvordan det nærmest ukritisk har blitt gitt konsesjoner til bygging av store vindkraftverk på bekostning av miljø og natur. Konsesjoner som er gitt i strid med loven og den lokale folkeviljen. Eksempler på dette er blandt annet Haramsøy, Stadt, Guleslettene, Øyfjellet m fl. Samlingspartiet er motstander av all utbygging av vindkraft, både på land og til havs. Dette skyldes at vindkraft medfører for store naturinngrep og for mye forurensning i form av støy og farlig avfall. Vi vil også legge ned alle eksisterende vindkraftverk som er etablert på grunnlag av en uriktig konsekvensutredning.

Samlingspartiet er uenig med de som mener at vi har en akutt klimakrise. Klimaet har variert i årtusener uten påvirkning fra mennesker, og slik vil det i all hovedsak fortsette å gjøre. Det er derfor overraskende å se at det blir satt likhetstegn mellom klima og miljø. Samlingspartiet er opptatt av at det settes ytterligere fokus på miljøvern og naturvern slik at landets sårbare ressurser blir forvaltet på en mest mulig bærekraftig måte.

Landet har i for mange år blitt styrt av en politisk elite, og ikke av et folkestyre. Dette har resultert i en stadig fallende valgoppslutning. Dette gavner ikke landet. Samlingspartiet er tilhenger av et sterkt demokrati med stor oppslutning fra befolkningen. Samlingspartiet mener derfor at det skal settes grenser for hvor lenge man kan være folkevalgt i de forskjellige folkevalgte organer. Det skal også settes en klar grense for størrelsen på folkevalgtes økonomiske godtgjørelse. 

Velgerne har tidligere gitt beskjed om at landet ikke skal være en del av EU. Til tross for dette besluttet Stortinget at landet skulle slutte seg til EØS-avtalen. Avtalens overordnede mål var å knytte land som står utenfor EU til EUs indre marked. Det er imidlertid grunn til å anta at EØS-avtalen har hatt og vil ha langt større konsekvenser enn det som ble forespeilet velgerne. Samlingspartiet er tilhenger av at folkets vilje skal være styrende og at ingen avtaler skal gå foran Grunnloven. Derfor ønsker vi en full gjennomgang av EØS-avtalen, og om nødvendig at den reforhandles eller at Norge trer ut av avtalen.

 

Samlingspartiet er motstander av hvordan bompenger brukes som finansieringsform for utbygging av veier og kollektivtransport samt som trafikkregulerende tiltak basert på vage forutsetninger. Dagens praksis gjør at bruk av bompenger fungerer som en flat beskatning som ikke tar hensyn til den enkelte borgers inntektsnivå. Dette er usosialt og i strid med de sosialdemokratiske prinsipper som danner grunnlaget for velferdsstaten.

Fra tid til annen fattes det vedtak der politiske ønsker er fattet i strid med lovens krav. Et  eksempel på dette er prosjektet "Bilfritt byliv" i Oslo, som er iverksatt uten at det foreligger en konsekvensutredning som oppfyller lovens krav. Et annet og mer oppsiktsvekkende eksempel er hvordan vedtekter for folkevalgte i flere fylker og kommuner bryter med kommunelovens bestemmelser. Noe som har bidratt til diskriminering av folkevalgte. Dette er kun to eksempler på hvordan politikere har hevet seg over loven og folkeviljen, og som bekrefter at landets fylker og kommuner har for dårlig lovlighetskontroll. 

I følge kommuneloven kan fylker og kommuner velge å ha en parlamentarisk styreform, som innebærer at man har et fylkesråd eller kommuneråd (eller byråd). Av kommuneloven § 10-2 fremgår det at et kommuneråd eller fylkesråd erstatter kommunedirektøren og leder henholdsvis den kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen. Til tross for dette har disse fylkene og kommunene ansatt henholdsvis en fylkesdirektør eller kommunedirektør. Samlingspartiet mener dette er uheldig da det både resulterer i ansvarspulverisering og unødige kostnader.

Samlingspartiet er tilhenger av et sterkt demokrati med stor oppslutning fra befolkningen. I forbindelse med forrige års kommunesammenslåinger sendte et av landets etablerte partier ut følgende til sine folkevalgte: «Folkeavstemninger i denne type spørsmål utarter ofte til synsing, usakligheter og splittelse i lokalsamfunnet og kan føre til at det bli tatt en beslutning som ikke er kunnskapsbasert». Samlingspartiet mener at slike holdninger strider med de demokratiske prinsipper, og at det viser en forakt for velgerne. Samlingspartiet er tilhenger av et sterkt folkestyre basert på demokratiske prinsipper. Vi er derfor tilhenger av direktedemokrati der vesentlige spørsmål kan avgjøres ved folkeavstemning etter tilsvarende modell som i Sveits. ​

 
«Politikere må en gang lære både i Norge og andre steder, at de er ikke våre herrer i demokratiene - det skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de går å legger seg – at de er våre tjenere, de er folkets tjenere! De skal stå i giv akt for oss i demokratiet. Det er noen av dem som tror at de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Der må de en gang lære at de tar feil, ellers er demokratiet bare dillball
                                                                                   Erik Bye
WEB logo.jpg

2020

Kontakt oss

Du kan kontakte oss på e-post eller via denne siden:

post@samlingspartiet.no

 

Din melding er mottatt